Miljöpolicy

– Verksamheten skall arbeta mot ständiga förbättringar

– Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

– Följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler

– Lyssna på kunder och intressenter avseenden deras miljökrav

– Upprätta miljömål som följs upp och revideras

– Anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet

– Miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten

– Verksamheten bedrivs och företaget utvecklas så att miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X